ANBI

In het kader van de ANBI-status van het Landelijk Netwerk Biseksualiteit (LNBi) zijn hier de verplichte gegevens te vinden.

RSIN (fiscaal nummer): 850533879

voor het versturen van post, mail eerst voor het meest aangewezen postadres.

samenstelling bestuur:

Erwin Heyl (voorzitter, telefoon 06 – 23 72 98 93);
Liane Muller (penningmeester);
Tijmetje Dieleman (secretaris).

beleidsplan 2015:

In 2015 kunnen we met uw bijdrage weer volop aan de slag op Facebook en Twitter, bezig het onderhouden van het forum en de website, ondersteunen van locale activiteiten zoals picknicks, museumbezoek, sauna-avonden en dergelijke. Onze stem laten horen bij alle activiteiten waarbij het nodig is dat biseksualiteit ook wordt meegenomen en het aanwezig zijn bij de grotere LHBTi-evenementen inclusief het stimuleren van activiteiten voor biseksuelen hierbinnen. Een ander iets waar we ook dit jaar mee door blijven gaan is het organiseren van Bi-in Beeld exposities, het aandacht besteden aan Bi-Visibility Day en meedoen met de Coming Out dag. Ook zal ondersteuning worden verleend aan de opzet van de EuroBi(Re)Con in 2016 in Amsterdam.

Ook zullen we meer aandacht besteden aan de interne structuur en inzetten op het werven en behouden van vrijwilligers.

Het jaar 2015 zal voor het LNBi verder in het teken staan van aanhoudende contacten met het ministerie van OCW en het op de politieke kaart zetten van biseksualiteit.

beloningsbeleid:

Binnen de stichting is er geen sprake van een beloningsbeleid voor de uitgevoerde werkzaamheden van bestuur en vrijwilligers. Gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd.

doelstelling:

De stichting heeft als doelen:

 1. Zichtbaar maken van biseksuelen en biseksualiteit
  1. Via rolmodellen en media aandacht
  2. De politiek bewust maken van de doelgroep en hun kenmerken
  3. Profileren tijdens LHBT evenementen
 2. Bevorderen van acceptatie van biseksuelen en biseksualiteit
  1. Voorlichting aan voorlichtingsgroepen over biseksualiteit
  2. Het op positieve manier zichtbaar maken van biseksualiteit
  3. Profileren tijdens LHBT evenementen
 3. Het expertisecentrum zijn voor biseksuelen en biseksualiteit
  1. Onderzoek te doen binnen en buiten de doelgroep
  2. Het organiseren van informatie materiaal over biseksualiteit
  3. Contact onderhouden met overheid, LHBT belangen organisaties en de doelgroep
  4. Het organiseren van lezingen en workshops
 4. Het organiseren van een veilige omgeving voor biseksuelen waar ruimte is voor empowerment
  1. Eigen evenementen organiseren zoals Bicon en Lentefeest
  2. Profileren tijdens LHBT evenementen
  3. Informatie en advieslijn
  4. Bi – forum

verslag uitgeoefende activiteiten 2014:

Het LNBi heeft zich in in 2014 laten zien op tal van terreinen. Naast de min of meer reguliere activiteiten als de Holland BiCon en het Lentefeest zijn er activiteiten georganiseerd als nieuwjaarspoolen, verschillende picknicks, borrels en museumbezoek, Alle activitetien boden een platform voor ontmoeting, kennismaking en herkenning op een ongedwongen manier. Hiermee zijn zowel die contacten tussen oude en vertrouwde kennissen bevestigt als dat er iedere keer ook weer nieuwe mensen bereikt werden. Daarnaast is het LNBi aanwezig geweest bij tal van discussies en evenmenten die op een een of andere wijze gerelateerd waren aan seksuele en genderdiversiteit. Een van de hoogtepunten dit jaar was uiteraard de Coming Outdag die geheel in het teken van biseksualiteit stond (Bi zijn is ook een vak), deze dag werd georganiseerd door COC Nederland maar uiteraard ook ondersteund door het LNBi.

Een andere belangrijke ontwikkeling die heeft plaatsgevonden is een conferentie op OCW tesamen met veel verschillende veldpartijen om te bezien wat en hoe er specifiek voor biseksuelen gedaan kan en moet worden. Deze bijeenkomst heeft nog verder tot weining resultaten geleidt vanuit het ministerie maar het blijft uiteraard een punt waar we op zullen blijven letten. Wel is de smaenwerking met COC Nederland hier verstevigd in de vorm van de overnamen van de landelijke telefonische infolijn van het LNBi naar Gay and Lesbian Switchboard.

verslag uitgeoefende activiteiten 2013:

In 2013 zijn er namens de stichting drie grootschalige externe activiteiten georganiseerd. Dit waren het lentefeest in mei, de Holland BiCon in oktober in Rotterdam en Zichtbaar Biseksueel  op 31 januari in Amsterdam.

Daarnaast is de tentoonstelling Bi in Beeld in Groningen, Rotterdam, Arnhem, Eindhoven, Utrecht en Capelle aan de Ijssel te zien geweest met daarbij aanvullende activiteiten en presentaties.

Ook is het LNBi aanwezig geweest op diverse informatiemarkten en evenementen.

Het LNBi fungeerde als aanspreekpunt voor mensen die vragen hadden omtrent bisesksualiteit. Deze vragen zijn per telefoon, via het Forum, mailing list en/of persoonlijk beantwoord.

Verder is sterk ingezet op representatie bij veel verschillende gelegenheden en contacten met de politiek en overheid, zowel via samenwerkingspartners als rechtstreeks, en is er binnen ILGA-Europe gezorgd voor meer aandacht voor biseksualiteit.

financiele verantwoording:

 

De financiele verantwoording over 2014.

 

STAAT VAN BATEN & LASTEN
Afgerond op  € 1
Jaar 2013 2014
Baten:
Donateurs & entreegelden 2.498 3.530
Subsidies 1.550 0
Overige inkomsten 106
Vrijval voorziening 584 0
4.632 3.636
Lasten:
Nieuwe reservering
Kosten Projecten & Activiteiten 2.396 1.501
Publiciteit & Werving & Voorlichting 1.514 76
Reiskosten 554 1.090
Secretariaats en algemene kosten 266 407
Bestuurskosten 223 271
4.952 3.344
Exploitatie saldo -320 292